Sikkerhed ved omgang med vaskemidler

RENT FAGLIGT: Efter indførelsen af de nye krav om kemisk ArbejdsPladsVurdering (APV) har der været stor fokus på, hvordan man kan simplificere dette og hvordan man kan sikre at det reelt anvendes til at øge sikkerheden på arbejdspladsen.

Foto: Colourbox

Tekst: Lise Rise,
Cand. scient., specialist i rengøring og hygiejne, Senior Applikations Specialist hos Diversey.

Igennem de sidste mange år har rengøringsbranchen arbejdet med at øge sikkerheden for rengørings- og køkkenpersonalet gennem anvendelse af mindre farlige produkter, anvendelse af lukkede doseringsplatforme, der minimerer risikoen for kontakt med de koncentrerede produkter, rengøringsmetoder, der mindsker kontakten med vand og brugsopløsninger og øget fokus på instruktion, uddannelse og træning.
Når man udarbejder en kemisk APV, så har man selvfølgelig fokus på, hvordan arbejdet udføres, når alt går som planlagt, men det kan være en fordel at man også får set på de specielle situationer, hvor noget ikke følger planen.
Den største risiko indenfor rengøringsområdet er kontakt med ætsende produkter. Ætsningsskader kan være voldsomme og specielt hvis det drejer sig om at man får ætsende produkter i øjnene.
Jeg vil her prøve kort at beskrive nogle forhold omkring en situation, hvor man helt klart ikke umiddelbart vil forvente, at der opstår farlige situationer, nemlig tøjvask i den professionelle traditionelle centrifugerende vaskemaskine.

Produkter der anvendes:
· Traditionelt vaskemiddel
· Eventuelt en alkalisk vaskeforstærker til regulering af pH og ekstra effekt ved snavset tøj
· Eventuelt en tensidbaseret og/eller enzymbaseret vaskeforstærker
· Eventuelt et blegemiddel
· Eventuelt et neutraliseringsmiddel
· Eventuelt et skyllemiddel

På den professionelle maskine har man mulighed for at designe mange forskellige vaskeløsninger og dermed kunne klare specielle opgaver eller kunne sammensætte vaskeløsningen, så man opnår bedste resultat med mindst brug af kemikalier.
Flere af disse produkter er faremærkede endda stærkt ætsende, men de doseres ind i et lukket system.

Find risici


Man skal altid se på, hvor der kan opstå risiko for kontakt med produkterne:
Ved vask af tøj: En professionel vaskemaskine med til tilsluttet automatisk dosering af vaskemidler vil ikke have rester af vaskemidler i tromlen efter vask, da vaskemaskinen slutter med skylning og centrifugering. Der er altså ikke risiko for kontakt med vaskemidlerne ved fyldning og tømning af vaskemaskinen. Hvor der anvendes skyllemiddel vil der være ganske små rester af brugsopløsning af skyllemidlet i tøjet, da det er en betingelse for at få glæde af skyllemiddel.

Er det da så farligt at vaske tøj?
Nej, det er det ikke. Men der kan opstå situationer, hvor man kommer i kontakt med produkterne og ved de professionelle vaskeløsninger er der ofte også tilsluttet ætsende produkter.


Skift af emballage: Hvis der er tale om flydende produkter, hvor der sidder en sugelanse ned i en dunk, så er der en risiko for spild, stænk eller måske endda sprøjt i forbindelse med skift af dunk og overførsel af sugelanse til ny dunk. Her er det vigtigt at personalet er grundigt instrueret i risikoen og at der anvendes handsker og briller/ansigtsskærm. Man skal altid instruere i at der tages forholdsregler som gældende for det farligste produkt uanset hvilket produkt man skifter. Det minimerer risiko for fejl.
Utætheder ved emballage, transportslanger og/eller doseringsudstyr: Ved utætheder er det ekstremt vigtigt at personalet er bekendt med at der kan være tale om ætsende produkter og at alle er instrueret i hvordan man forholder sig.
Service og reparation af doseringsudstyr: Hvor der skal ske service eller reparation på doseringsudstyret er det meget vigtigt at dette udføres af personer der er instrueret i hvordan dette kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at man har taget stilling til hvem, der må foretage service og reparation af det anvendte doseringsudstyr. Hvor service og reparation af doseringsudstyret udføres af sæbeleverandøren eller en af denne trænet person, er man fuldt klar over at der vil kunne være ætsende produkt i doseringsslangerne og hvordan man skal forholde sig. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet hvor andre udfører arbejdet.

FAGLIGT PANEL: Mød vores eksperter her


Service og reparation af vaskemaskinen: Hvor der skal ske service eller reparation på vaskemaskinen er det meget vigtigt at dette udføres af personer der er instrueret i hvordan dette kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at man har taget stilling til hvem, der må foretage service og reparation af den anvendte vaskemaskine. Leverandører af professionelle vaskemaskiner vil oftest være fuldt klar over at der kan være tilsluttet ætsende produkter og at man hvor doseringsslangerne er tilsluttet maskinen vil kunne finde ætsende produkter, men hvor man anvender den lokale elektriker er det ikke sikkert at denne risiko er kendt.
Uheld, hvor der sker spild: Hvor der sker spild enten grundet skade på emballage eller væltet emballage, skal man være klar over at dette kan betyder at der er tale om ætsende produkter og at dem, der skal rydde op/ gøre rent efter dette skal sikre at der anvendes personlige værnemidler, at der arbejdes således at spildet ikke forårsager skade og at hvor tøj forurenes skal det straks tages af og der skal skylles grundigt med vand.


Bortskaffelse af emballage med produktrester: Emballage indeholdende farlige kemikalier skal håndteres som farligt affald. Ud over den miljømæssige konsekvens af håndteringen så er det også vigtigt at renovationsmedarbejderen ikke risikerer at komme til skade som følge af ætsende kemikalier.

Erkend at uheld kan ske


Selv om man har taget alle mulige forholdsregler så er det vigtigt at man erkender, at uheld kan ske og at man har en procedure for hvad man så gør uanset om det drejer sig personer der er kommet i kontakt med produktet eller blot drejer sig om produkt, der befinder sig, hvor det ikke skulle være. Det er vigtigt at al personale har kendskab til denne procedure og er trænet i hvordan man følger den.
En procedure i forbindelse med uheld der involverer kemikalier bør som minimum indeholde følgende:

· Beskrivelse af hvordan man begrænser uheldet, ved at slukke for doseringsudstyr, rejse væltede dunke, begrænser spredning og anvendelse af personlige værnemidler. Her er det vigtigt at ved ukendt spild, skal man altid tage udgangspunkt i at der kan være tale om det farligste af de produkter der anvendes
· Beskrivelse af førstehjælp. Her er det vigtigt at forurenet tøj straks fjernes og at der skylles grundigt med vand. En hurtig indsats kan begrænse skaden betragteligt. Ved ætsende stoffer i øjnene skal der skylle grundigt og man skal kontrollere at eventuelle kontaktlinser er fjernet, man skal have kontakt til læge eller skadestue og der kan være behov for skylning under transport.
· Beskrivelse af rengøring efter spild og hvordan eventuelt opsamlet spild skal håndteres inklusiv vask af klude og mopper eller bortskaffelse af disse.

Er det da så farligt at vaske tøj? Nej det er det ikke, men man kan ikke se bort fra, at selv om vaskemaskinen er fuldautomatisk og selv om produkterne doseres ind automatisk i et lukket system, så kan der opstå situationer, hvor man kommer i kontakt med produkterne og ved de professionelle vaskeløsninger er der ofte også tilsluttet ætsende produkter.

Pas godt på hinanden!

Artiklens forfatter: Lise Rise,
Cand. scient., specialist i rengøring og hygiejne, Senior Applikations Specialist hos Diversey.