Parfume i rengøringsmidler – 26 deklareringspligtige stoffer

RENT FAGLIGT: Parfumestoffer har de seneste 5 år været i vælten på grund af hudallergene effekter og Miljøstyrelsen gennemførte en screening af 42 udvalgte, hudsensibiliserende parfumestoffer. Det har stor betydning for både producenter, importører, distributører samt brugere af vaske- og rengøringsmidler.

Tekst: Peter Waksman, cand scient., miljøkemi.
Partner i Altox A/S

I dag er der for rengøringsmidler og kosmetik en deklareringspligt af 26 hudsensibiliserende parfumestoffer, hvis koncentrationen af disse er over 0,01% (0,001% i kosmetiske produkter som skal blive på huden). Dette krav kommer fra detergentforordningen (648/2004). Desuden skal man være opmærksom på klassificeringen iht. CLP forordningen (1272/2008) af disse stoffer i produktet, fordi de pga. af ovennævnte undersøgelse i disse dage opdateres og kan medføre, at produkterne bliver enten ulovlige eller svære at sælge.
Endelig gælder REACH forordningen (1907/2006) også for rengøringsmidler, hvor der kan forekomme begrænsninger eller forbud af stoffer eller stofgrupper.
Du finder listen over de 26 deklareringspligtige parfumestoffer her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-gravid/minileksikon-kend-kemien/liste-med-deklarationspligtige-parfumestoffer/

SE VORES FAGLIGE PANEL


I Miljøstyrelsens føromtalte screening af hudsensibiliserende stoffer undersøgte man relevante data fra både dyreforsøg og resultater for mennesker i forbindelse med f.eks. diagnostiske test og erfaringer fra allergiklinikker, arbejdsmiljø mv. Screeningen blev gennemført for at vurdere, om nogle af stofferne burde klassificeres som hudsensibiliserende i kategori 1A, som er den skrappeste klassificeringskategori. I samme moment vurderes andre effekter, herunder CMR-effekter af stofferne også, ligesom industrien også fremkommer med data under REACH-registreringen til støtte for klassificering af disse effekter.
På baggrund af den indledende screening blev det besluttet at foretage en nærmere vurdering af 11 af parfumestofferne. Disse stoffer er alle vurderet som humane allergener af den Europæiske videnskabelige komité for forbrugerprodukter (SCCS).
For 10 af de 11 stoffer blev det vurderet, at de tilgængelige data var tilstrækkelige til at klassificere stofferne som hudsensibiliserende i kategori 1A i henhold til CLP forordningens klassificeringskriterier for stærkt allergifremkaldende stoffer. Resultaterne af screeningsstudiet blev publiceret i marts 2016 som miljøprojekt nr. 1840.
Miljøstyrelsen har på denne baggrund igangsat udarbejdelsen af klassificeringsforslag for tre parfumestoffer (citral, geraniol og cinnamaldehyd) som stærkt allergifremkaldende. Andre lande har fremsat forslag også, så stofferne bliver omklassificeret i en lind strøm.


Mulige konsekvenser ved omklassificeringen:
Rengøringsmidler og kosmetik reguleres forskelligt mht. parfumestofferne. Et eksempel er HICC (CAS: 31906-04-4), som tidligt i processen blev vurderet for farligt (allergent) og blev derfor forbudt i alle kosmetiske produkter. I rengøringsmidler regulerer detergentforordningen (648/2004) og CLP (1272/2008) og en strengere klassificering af HICC fører blot til en strengere faremærkning af produktet, men ikke et forbud, medmindre det forårsager at rengøringsproduktet bliver CMR (carcinogent, mutagent eller reproduktionsskadende), hvorved det ikke må sælges til private forbrugere pga. REACH lovgivningens bilag XVII, hvor der er den begrænsning, at man ikke må sælge CMR til private brugere.
Et eksempel på det er stoffet Lilial (CAS: 80-54-6), som senest pr. 1. marts 2022 er reproduktionsskadende kategori 1B og dermed skal der blot 0,3% af parfumestoffet til før produktet/blandingen også bliver reproduktionsskadende 1B og dermed ulovligt at sælge til private brugere pga. REACH-forordningens begrænsninger. Det er stadig en af de 26 allergener og skal stadig fra 0,01% deklareres som værende i rengøringsmidlet. I kosmetiske produkter er det automatisk blevet forbudt pga. status som CMR-stof.
· I rengøringsmidler vil Lilial over 0,01% skulle deklareres på etiketten under vaske- og rengøringsmiddeldeklarationen.
· I rengøringsmidler vil Lilial over 0,3% gøre produktet ulovligt at sælge til private brugere.
· I kosmetiske produkter er Lilial forbudt, så det må ikke indgå i de parfumer som tilsættes produktet, ligegyldigt hvilken koncentrationen det forekommer i.

Parfumestofferne kan også ”blot” ændre klassificering, så de bliver hudsensibiliserende kategori 1A og dermed ændres grænsen for hvornår de fører til mærkning på etiketten.
Citral (CAS: 5392-40-5) er et eksempel på en sådan ændring og vil betyde, at man skal faremærke pga. Citral med den supplerende faremærkningssætning EUH208 fra 0,01% og mærkning med faresymbol, signalord, H317 samt P-sætninger fra 0,1%.
Endelig kan parfumestoffer blive optaget med en ”skæv” grænse for hudsensibilisering (specifik koncentrationsgrænse) og Cinnamaldehyd (CAS: 104-55-2) er et eksempel på det. Den bliver sandsynligvis optaget med grænsen 0,02% og dermed vil ovennævnte for Cinnamaldehyd være følgende:
· EUH208: 0,002% < C < 0,02% · GHS07:H317 ADVARSEL : C > 0,02%

Og flere vil følge i fremtiden – så hold øje med opdateringerne.

Det er gratist at modtage Altox nyhedsbrevet, tilmelding via hjemmesiden og/eller følge os på LinkedIn, hvor vi opdaterer jer omkring sådanne nyheder – eller du kan ringe, hvis du skulle få brug for hjælp til disse til tider komplicerede regler for forskellige produkttyper, telefon 38 34 77 98