”Nye” sikkerhedsdatablade: Beskyt hænderne – brug handsker

Foto: Colourbox

RENT FAGLIGT:

Tekst: Peter Waksman, konsulentfirmaet Altox

Der er kommet en opdatering af formatet for sikkerhedsdatablade (SDS). Det betyder at alle leverandører af farlige kemikalier skal have revideret deres sikkerhedsdatablade. Opdaterede sikkerhedsdatablade er en del af grundlaget for virksomhedens sikkerhedsarbejde. I rengøringsbranchen er hudgener hyppigt forekommende. Sikkerhedsdatabladet indeholder vigtig information om bl.a. handsker som kan medvirke til at forebygge skader på huden.

Sikkerhedsdatablade er et vigtigt element, når en virksomhed f.eks. skal lave en kemisk risikovurdering (krav som beskrevet i september bladet), skaffe information til instruktionen af medarbejdere eller blot få viden om hvordan arbejdet med produktet kan udføres sikkert. Sikkerhedsdatabladet er velegnet til formålet, fordi det indeholder vigtig information om f.eks. produktets farlighed, hvilke førstehjælpsforanstaltninger man skal bruge i tilfælde af uheld, eller hvad man skal gøre i tilfælde af spild, brug af værnemidler, ventilation, affald, korrekt opbevaring af produktet, mv.

NYESTE ARTIKLER:

Alle sikkerhedsblade skal være blevet ajourført senest 31.12.2022

Den nye forordning omkring sikkerhedsdatablade 2020/878 gælder allerede, og inden ultimo december i 2022 skulle ALLE sikkerhedsdatablade for både stoffer og blandinger (rengøringsmidler) være lavet i det nye format.

Er du i den situation, at du selv skal stå for denne ajourføring, skal du være opmærksom på følgende væsentlige ændringer:

 • Rettelser i selve den lovpligtige skabelon
 • Anmeldte UFI-koder (Giftlinjen) skal indføjes
 • Specifikke koncentrationsgrænser skal angives
 • Der er nye titler på både nogle overskrifter og underoverskrifter
 • Omorganiseret punkt 9 med både ny rækkefølge og nye underoverskrifter
 • Mulighed for nye grænseværdier for indholdsstofferne i punkt 8.1
 • Det er gjort obligatorisk, at der skal tages stilling til- og oplyses om, hvorvidt der er hormonforstyrrende stoffer eller ej
 • Nyt krav til punkt 11 ”Toksikologiske oplysninger”, hvor der skal tages konkret stilling til alle potentielle klassificeringer for sundhedsfarer
 • Evt. ændrede fareklassificeringer af indholdsstoffer
 • Særlige tekster ved nanostoffer
 • Nogle af ændringerne går igen på alle sprog, men der er også landespecifikke ændringer. Fx titler på overskrifter og underoverskrifter. Der er faktisk valgt at oversætte anderledes.

LÆS OGSÅ: Panelet Rent fagligt

Næste kursus

Vi afholder også SDS kurser, hvor du klædes på til at lave et sikkerhedsdatablad fra bunden.

Næste Altox SDS-kursus er d. 8.-9. november 2023.

Krav fra EU

Læs i forordningen her: EUR-LEX

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der ifølge loven, skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse.
Sikkerhedsdatabladet er et krav fra EU forordningen REACH, og du kan som minimum kræve følgende fra din EU-leverandør af kemiske produkter (rengøringsmidler):

 • Det skal bestå af 16 punkter inkluderet obligatoriske underpunkter som defineret i REACH forordningens bilag 2 (nyeste 2020/878).
 • Det skal være på et nationalsprog i det land, som produktet sælges i/til. Så dansk i Danmark.
 • Sikkerhedsdatabladet, for et fareklassificeret produkt, skal følge med en levering eller fremsendes før man modtager sit produkt, så man senest har databladet samtidig med, at man modtager produktet.
 • Sikkerhedsdatabladets mærkning (fareetiket) i punkt 2.2 skal stemme overens med produktets fysiske etiket – samme farepiktogrammer, signalord, faresætninger (H-sætninger), sikkerhedssætninger (P-sætninger) og evt. supplerende fareoplysninger
 • Hvis en leverandør ajourfører et sikkerhedsdatablad, skal leverandøren udlevere en ajourført version til alle tidligere modtagere, som har modtaget stoffet eller blandingen inden for de seneste 12 måneder.
 • Leverandøren skal angive et handskemateriale, tykkelsen og gennembrudstid i sikkerhedsdatabladet, hvis handsker angives som nødvendigt værnemiddel, der skal bruges i punkt 8.2, som følge af anvendelsen i punkt 1.2.
 • Det skal være udarbejdet af en fagligt kompetent person.

ARTIKLER FRA PETER WAKSMAN:

Kemisk risiko-vurdering af rengøringsmidler/rengøring

EU’s kemikalie- og produktforordninger skal sikre bæredygtig omstilling

Information om det rette valg af handsker

Viden om værnemidler, herunder især handsker, er meget vigtigt i arbejdet med rengøringsmidler.

Det kemiske arbejdsmiljø er ”den skjulte fare”, fordi skader ofte først kommer mange år efter. Det er konstateret, at risikoen for udvikling af hudlidelser er særlig stor blandt forskellige faggrupper, herunder frisører, automekanikere og rengøringspersonale. Det er derfor vigtig at virksomhederne, nemt kan finde ud af hvilken handske, der skal anvendes til det specifikke produkt.

Sikkerhedsdatabladet skal give information i punkt 8.2 omkring egnede handsker, og der står følgende i vejledningen omkring udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og afsnittet omkring handsker:

i) Beskyttelse af hænder: Det angives klart på grundlag af faren ved stoffet eller blandingen og risikoen for hudkontakt og ud fra eksponeringens omfang og varighed, hvilken type handsker der er egnet til håndtering af stoffet eller blandingen, herunder: —materialetype og -tykkelse —den typiske eller mindste gennemtrængningstid af handskematerialet. Om nødvendigt angives yderligere foranstaltninger til beskyttelse af hænderne.

Hvis andre dele af kroppen end hænderne skal beskyttes med personlige værnemidler, anføres art og krav til materialets egenskaber, fx forklæde, støvler og beskyttelsesdragt. Om nødvendigt anføres eventuelt supplerende foranstaltninger til beskyttelse af huden og særlige hygiejniske forholdsregler

Det er derfor vigtigt, at virksomheden indhenter de nyeste sikkerhedsdatablade (på dansk) fra leverandøren af rengøringsmidler, og at sikkerhedsdatabladene bliver gjort tilgængelige for de ansatte, så de rigtige valg omkring personlige værnemidler kan træffes.

Peter Waksman, Cand. scient, miljøkemi.
Partner i konsulentfirmaet Altox

Konsulentfirmaet Altox rådgiver og uddanner inden for kemikalieregulering, miljø og arbejdsmiljø. Altox afholder bl.a. temadage og kurser. www.altox.dk